انتخاب زبان : ENGLISH | فارسی
تاریخ های مهم
رویداد زمان شروع زمان پایان
ثبت نام اولیه ۱۶ خرداد ۳۱ تیر
بررسی و اعلام نتایج ۱۶ خرداد ۳۱ تیر
ثبت نام مرحله دوم و تسویه مالی ۱ مرداد
۳۱ مردادغرفه سازی ۱۲ مهر
۱۳ مهر
چیدمان و تجهیز نمایشگاه ۱۳ مهر
۱۳ مهر
برگزاری نمایشگاه
۱۴ مهر ۱۷ مهر
جمع آوری نمایشگاه ۱۸ مهر
۱۸ مهر