انتخاب زبان : ENGLISH | فارسی
تاریخ های مهم
رویداد زمان شروع زمان پایان
ثبت نام اولیه 5 تیر 31تیر
بررسی و اعلام نتایج 5 تیر 31 تیر
ثبت نام مرحله دوم و تسویه مالی 1 مرداد
31مردادغرفه سازی 12 مهر
13 مهر
چیدمان و تجهیز نمایشگاه 13 مهر
13 مهر
برگزاری نمایشگاه
۱4مهر 17 مهر
جمع آوری نمایشگاه 18 مهر
18 مهر