جشنواره فناوری نانو | غرفه داران | تاریخ های مهم
تاریخ های مهم
رویداد زمان شروع زمان پایان
ثبت نام اولیه ۱ خرداد ۳۱ تیر
بررسی و اعلام نتایج ۱ خرداد ۳۱ تیر
ثبت نام مرحله دوم و تسویه مالی ۱ تیر
۷ مرداد
     
غرفه سازی ۱۹ مهر
۲۰ مهر
چیدمان و تجهیز نمایشگاه ۲۰ مهر
۲۰ مهر
برگزاری نمایشگاه
۲۱ مهر ۲۴ مهر
جمع آوری نمایشگاه ۲۵ مهر
۲۵ مهر