جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

نوع شرکت کننده مراکز آدرس میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران تلفن 0217724448 فکس 02177491236
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده مراکز آدرس میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران تلفن 0217724448 فکس 02177491236