جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

مرکز تحقیقات دانشکده نفت اهواز دانشگاه صنعت نفت

مرکز تحقیقات دانشکده نفت اهواز دانشگاه صنعت نفت

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس خوزستان، اهواز، کوت عبدالله، دانشکده نفت اهواز صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=319 تلفن +986135551050 فکس +986135556962
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس خوزستان، اهواز، کوت عبدالله، دانشکده نفت اهواز صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=319 تلفن +986135551050 فکس +986135556962