جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس اتوبان تهران-کرج، خروجی پیکانشهر، شهرک سرو آزاد، خیابان شهید علی گودرزی، بلوار باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=77 تلفن +982144787282 فکس +982144787223
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس اتوبان تهران-کرج، خروجی پیکانشهر، شهرک سرو آزاد، خیابان شهید علی گودرزی، بلوار باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=77 تلفن +982144787282 فکس +982144787223