جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

نانو تارپاک

نانو تار پاک

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، احمد آباد مستوفی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، سوله های ستاد توسعه فناوری نانو، سوله شماره 5 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/299 تلفن +982166176901 فکس +982189785855
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، احمد آباد مستوفی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، سوله های ستاد توسعه فناوری نانو، سوله شماره 5 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/299 تلفن +982166176901 فکس +982189785855