جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، خیابان دانش، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=134 تلفن +982144787790 فکس +982144787829
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، خیابان دانش، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=134 تلفن +982144787790 فکس +982144787829