جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، خیابان ایتالیا، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=597 تلفن +982188654614 فکس +982188654614
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، خیابان ایتالیا، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=597 تلفن +982188654614 فکس +982188654614