جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

فناوران سبز چاوش جهرم

فناوران سبز چاوش جهرم

نوع شرکت کننده شرکت آدرس فارس، جهرم، شهرک فاطمیه، میدان نظم، خیابان مدرس، بعد از بانک ملی، مرکز رشد فناوری جهرم صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/4958 تلفن +987154445499 فکس +987154344443
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس فارس، جهرم، شهرک فاطمیه، میدان نظم، خیابان مدرس، بعد از بانک ملی، مرکز رشد فناوری جهرم صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/4958 تلفن +987154445499 فکس +987154344443