جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

نوع شرکت کننده سایر آدرس تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان 16 (شهید فرشی مقدم)، پردیس شمالی دانشگاه تهران، ساختمان شماره 3، صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران تلفن +982188220685 فکس +982188220697
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده سایر آدرس تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان 16 (شهید فرشی مقدم)، پردیس شمالی دانشگاه تهران، ساختمان شماره 3، صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران تلفن +982188220685 فکس +982188220697