جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

پژوهشکده فناوریهای نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نوع شرکت کننده مراکز آدرس تهران، خیابان حافظ، چهارراه کالج، انتهای البرز 1، پلاک 28 تلفن +982166409396 فکس +982166464086
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده مراکز آدرس تهران، خیابان حافظ، چهارراه کالج، انتهای البرز 1، پلاک 28 تلفن +982166409396 فکس +982166464086