جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

پژوهشکده فناوریهای نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نوع شرکت کننده مراکز آدرس تهران، خیابان حافظ، چهارراه کالج، انتهای البرز 1، پلاک 28 تلفن 02166409396 فکس 02166464086
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده مراکز آدرس تهران، خیابان حافظ، چهارراه کالج، انتهای البرز 1، پلاک 28 تلفن 02166409396 فکس 02166464086