جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، آزمایشگاه مرکزی صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=43 تلفن +985138804394 فکس +985138807092
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، آزمایشگاه مرکزی صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=43 تلفن +985138804394 فکس +985138807092