جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

نانو ساختار مهر آسا

نانو ساختار مهر آسا

نوع شرکت کننده شرکت آدرس اصفهان، کیلومتر 39 بزرگراه اصفهان تهران، شهرک صنعتی فناوری اصفهان، فرعی 8 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/1107 تلفن +983195022821 فکس +983195022823
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس اصفهان، کیلومتر 39 بزرگراه اصفهان تهران، شهرک صنعتی فناوری اصفهان، فرعی 8 صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/1107 تلفن +983195022821 فکس +983195022823