جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو

نوع شرکت کننده سایر آدرس تهران، خیابان سهرودی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، خیابان نسترن شرقی، پلاک 38، صندوق نانو تلفن 02188769188 فکس 02189776449
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده سایر آدرس تهران، خیابان سهرودی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، خیابان نسترن شرقی، پلاک 38، صندوق نانو تلفن 02188769188 فکس 02189776449