جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو

نوع شرکت کننده سایر آدرس تهران، خیابان سهرودی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، خیابان نسترن شرقی، پلاک 38، صندوق نانو تلفن +982188769188 فکس +982189776449
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده سایر آدرس تهران، خیابان سهرودی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، خیابان نسترن شرقی، پلاک 38، صندوق نانو تلفن +982188769188 فکس +982189776449