جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه قوچان صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=108 تلفن +985135425409 فکس +985135425406
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه قوچان صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=108 تلفن +985135425409 فکس +985135425406