جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، خیابان شهید مفتح، نرسیده به انقلاب، شماره 43 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=651 تلفن +982186070903 فکس +982182233570
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، خیابان شهید مفتح، نرسیده به انقلاب، شماره 43 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=651 تلفن +982186070903 فکس +982182233570