جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

انجمن علمی نانوفناوری دانشگاه گیلان

نهاد ترویجی دانشگاه گیلان

نوع شرکت کننده نهاد ترویجی آدرس رشت، کیلومتر 6 جاده تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی تلفن +981333690549 فکس +981333690549
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده نهاد ترویجی آدرس رشت، کیلومتر 6 جاده تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی تلفن +981333690549 فکس +981333690549