جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

شبکه نانوفناوری جهان اسلام (INN)

شبکه نانوفناوری جهان اسلام

نوع شرکت کننده مراکز آدرس البرز، کرج، مشکین دشت، بلوار امام خمینی، پژوهشگاه مواد و انرژی، دبیرخانه شبکه نانوفناوری کشورهای اسلامی تلفن +982636280040 فکس +982636201888
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده مراکز آدرس البرز، کرج، مشکین دشت، بلوار امام خمینی، پژوهشگاه مواد و انرژی، دبیرخانه شبکه نانوفناوری کشورهای اسلامی تلفن +982636280040 فکس +982636201888