جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

آبان بسپار توسعه

آبان بسپار توسعه

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس خوزستان، اهواز، کیلومتر 10 جاده اهواز-آبادان، شرکت آبان بسپار توسعه صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=832 تلفن +986133130853 فکس +982143853990
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس خوزستان، اهواز، کیلومتر 10 جاده اهواز-آبادان، شرکت آبان بسپار توسعه صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=832 تلفن +986133130853 فکس +982143853990