جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

مرکز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

مرکز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

نوع شرکت کننده مراکز علمی آدرس تهران، بزرگراه آزادگان جنوب، بعد از سه راه فتح، احمد آباد مستوفی، خیابان انقلاب، خیابان شهید احسانی راد تلفن +982156275192 فکس +982156275191
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده مراکز علمی آدرس تهران، بزرگراه آزادگان جنوب، بعد از سه راه فتح، احمد آباد مستوفی، خیابان انقلاب، خیابان شهید احسانی راد تلفن +982156275192 فکس +982156275191