جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

راهبر سیستم دانش

نوع شرکت کننده سایر آدرس تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه لادن، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تلفن +982166560727 فکس +982166553176
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده سایر آدرس تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه لادن، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تلفن +982166560727 فکس +982166553176