جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

اتحادیه انجمن های علمی نانو فناوری وزارت علوم و فناوری کشور

اتحادیه انجمن های علمی نانو فناوری وزارت علوم و فناوری کشور

نوع شرکت کننده سایر آدرس تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبقه 5، اداره کل فرهنگی و اجتماعی تلفن 09365530352 فکس 02182231000
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده سایر آدرس تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبقه 5، اداره کل فرهنگی و اجتماعی تلفن 09365530352 فکس 02182231000