جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

ابتکار نانو صنعت کیمیا

ابتکار نانو صنعت کیمیا

نوع شرکت کننده شرکت آدرس شیراز، بلوار صنایع، شهرک آرین، خیابان فناوری، پارک علم و فناوری فارس صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/6901 تلفن +987136247645 فکس +987136247907
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس شیراز، بلوار صنایع، شهرک آرین، خیابان فناوری، پارک علم و فناوری فارس صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/6901 تلفن +987136247645 فکس +987136247907