جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

نانوحسگرهای هوشمند لوتوس

نانوحسگرهای هوشمند لوتوس

نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان باقرخان، بیمارستان امام خمینی، مرکز تحقیقات کابلی، شرکت لوتوس تلفن 02166902308 فکس 02166902308
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس تهران، خیابان باقرخان، بیمارستان امام خمینی، مرکز تحقیقات کابلی، شرکت لوتوس تلفن 02166902308 فکس 02166902308