جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=111 تلفن +982164595 فکس +982166070516
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=111 تلفن +982164595 فکس +982166070516