جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

دانشگاه صنعتی اصفهان

پژوهشکده نانوفناوری و مواد پیشرفته

نوع شرکت کننده مراکز آدرس اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده نانوفناوری و مواد پیشرفته تلفن +983133919023 فکس +983133912296
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده مراکز آدرس اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده نانوفناوری و مواد پیشرفته تلفن +983133919023 فکس +983133912296