جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

مرکز رشد فناوری پلیمر

مرکز رشد فناوری پلیمر

نوع شرکت کننده مراکز علمی آدرس کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران تلفن +982144787091 فکس +982144787096
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده مراکز علمی آدرس کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران تلفن +982144787091 فکس +982144787096