جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

تاف فناور پارس

تاف فناور پارس

نوع شرکت کننده شرکت آدرس اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان فن آفرینی 2، واحد 119، تاف فناور پارس صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/395 تلفن +983133932250 فکس +983133932249
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده شرکت آدرس اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان فن آفرینی 2، واحد 119، تاف فناور پارس صفحه در بانک محصولات http://nanoproduct.ir/company/395 تلفن +983133932250 فکس +983133932249