جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی
جشنواره فناوری نانو | نمایشگاه مجازی

آزمایشگاه سنجش اندازه ذرات پارس

سنجش اندازه ذرات پارس

نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس اصفهان، خیابان علامه امینی شرقی، کوچه شهدای سلمان فارسی، بن بست شهید سلیمانی، پلاک 162 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=637 تلفن +983132608129 فکس +983132291179
اطلاعات شرکت کننده
نوع شرکت کننده آزمایشگاه آدرس اصفهان، خیابان علامه امینی شرقی، کوچه شهدای سلمان فارسی، بن بست شهید سلیمانی، پلاک 162 صفحه در شبکه آزمایگشاهی http://nanolab.ir/index.php?actn=lv&lang=1&id=637 تلفن +983132608129 فکس +983132291179