جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
کارگاه آموزشی ترویجی استاندارد سازی همگام با توسعه فناوری
  • شروع ۱۸ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۱۸ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۳:۳۰
  • الی ۱۶:۳۰
  • محل برگزاری کارگاه شماره 2 - سالن خلیج فارس - جنب دبیرخانه