جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
کارگاه آموزشی ترویجی ایمنی و بهداشت کار با نانومواد، در آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی
  • شروع ۱۹ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۱۹ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۰:۰۰
  • الی ۱۳:۰۰
  • محل برگزاری کارگاه شماره 2 - سالن خلیج فارس - جنب دبیرخانه