جشنواره فناوری نانو | برنامه ها و کارگاهها
لیست کارگاه ها
کارگاه آموزشی ترویجی فناوری نانو در دامپزشکی- کاربردها و فرایندهای مجوزدهی کاربردها و فرایندهای مجوزدهی
  • شروع ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • پایان ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  • از ساعت ۱۳:۳۰
  • الی ۱۶:۳۰
  • محل برگزاری کارگاه شماره 2 - سالن خلیج فارس - جنب دبیرخانه